top of page

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ И КОЛАЧИЊА/ PRIVACY AND COOKIE POLICY

Политика на приватност и колачиња

Политика за колачиња “cookies”

Неопходни колачиња

Овие колачиња се неопходни за правилно функционирање на основните функции на веб-страната како навигација, онлајн купување, наплата, статистика за посета на сајтот, оптимизација на содржината и сл. Тие се најчесто поставени како одговор на одредена интеракција која ја имате со веб-страната, како што се прилагодувањата за Поставки на колачиња, најава или пополнување на електронски форми. Овие колачиња не содржат никакви лични информации и не може да се исклучат со овие поставки. Повеќе опции во врска со користење на колачиња може да прилагодите во Вашиот интернет пребарувач со цел да ги блокира или да Ве извести за овие колачиња, при што некои делови од веб-страната нема правилно да функционираат.

​Колачиња за аналитика

Овие колачиња ни овозможуваат да ги броиме посетите и изворите на сообраќај, со цел да ги измериме и подобриме перформансите на веб-страната. Тие ни помагаат да анализираме кои под-страници се најпосетени и да видиме како посетителите се движат низ страницата. Сите информации што ги собираат овие колачиња се агрегирани и анонимни.

​Функционални колачиња

Овие колачиња овозможуваат подобра функционалност и персонализација на содржината на веб-страната. Тие можат да бидат поставени од наша страна, или пак од трети страни, чии услуги сме ги овозможиле на веб-страната. Доколку не се согласите со користење на овие колачиња некои делови од веб-страната нема правилно да функционираат.

Политика на приватност

Оваа Политиката за приватност на личните податоци го уредува начинот на кој ВИА ПРОМ ДОО ОХРИД ги собира, користи, одржува податоците собрани од корисниците (понатаму: „корисник") при посета на www.viaprom.com.mk (понатаму:„интернет страница"). Оваа политика за приватност се однесува единствено за интернет страницата.

Кои информации ги собираме?

За време на посетата на интернет страницата, Вашата приватност целосно се почитува.

При посета на интернет страницата, ВИА ПРОМ ДОО ОХРИД ги обработува Вашите лични податоци (лични податоци и контактни информации), само доколку доброволно ги дадете преку регистрирање на нашата интернет страница заради користење на нашите услуги, како што се електронските нарачки при online продажба или претплата за новински весник со која се согласувте да добивате известувања на е-меил, со што дадената согласност се однесува исклучиво за целите на директен маркетинг со испраќање на известувања и маркетинг материјали на е-меил адресата дадена од страна на давателот на согласноста, без притоа да се врзува ваквата согласност со губење на било кое друго право на давателот во однос на услугите кои се обезбедуваат преку веб страницата.. Нагласуваме дека при електронската наплата, ВИА ПРОМ ДОО ОХРИД нема пристап до податоците поврзани со Вашата платежна картичка или сметка во банка.

​Секое лице кое дало согласност за користење на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг има право во секое време, бесплатно и со користење на едноставни средства да ја измени или повлече согласноста за обработка на неговите лични податоци за цел на директен маркетинг со логирање на веб страната и одбирање на “Претплатете се / Откажете претплата за новинскиот весник“, односно кликнете “Да“ за претплата или “Не“ за да ја откажете претплатата, без притоа да се врзува ваквото повлекување на согласност за цели на директен маркетинг со губење на било кое друго право на давателот во однос на услугите кои се обезбедуваат преку веб страницата.

​Чување на личните податоци

Личните податоци доставени преку веб страницата се чуваат онолку време колку што е потребно за исполнување на целите поради кои се обработуваат личните податоци, при што се применуваат следните рокови:

- податоците дадени за реализација на нарачки и плаќање се чуваат до завршување на административните и сметководствени процедури, додека податоците за задолжувањата за плаќање се чуваат 10 години од денот на издавање на сметка / фактура;

- податоците дадени поврзано со процедури за враќање или замена на производи се чуваат до истек на законските рокови за рекламации и замена;

- податоците дадени при регистрација, најава, како и за маркетинг цели се чуваат до повлекување на согласноста, односно до спроведување на барање за бришење на податоци.

​Права на корисниците

Корисниците имаат право да бидат информирани за обработката на нивните лични податоци, како и имаат право да побараат пристап, исправка или бришење на личните податоци, ограничување на обработката на нивните лични податоци или да поднесат приговор. Корисниците имаат право во секое време да ги повлечат дадените согласности во врска со обработката на нивните лични податоци.

Прифаќање на условите и Промени во политиката за приватност на личните податоци

ВИА ПРОМ ДОО ОХРИД има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на интернет страницата и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на оваа страница. Корисникот прифаќа и се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува Политиката за приватност и дека е свесен за промените.


Со користење на оваа страница, корисникот се согласува со одредбите од оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате со Политиката, ве молиме не користете ја интернет страницата. Вашето континуирано користење на интернет страницата следејќи ги промените на оваа Политика ќе се смета за ваше прифаќање на дадените промени.

​Контакт

Доколку сакате Вашите податоци да бидат корегирани или избришани или доколку имате какви било прашања или предлози од областа на заштитата на личните податоци, можете да нè контактирате на следната електронска адреса: sales@viaprom.com.mk.


​Напоменуваме дека електронската адреса од која што ќе не контактирате и останатите лични податоци, како и содржината на Вашите барања или предлози, нема да бидат искористени за ниту една друга цел освен за да Ви одговориме на Вашето барање, прашање или предлог упатен до нас.

Privacy Policy and Cookies

Strictly Necessary Cookies

These cookies are required for proper functioning of the basic functionalities of the webpages, such as navigation, online shopping, payment etc. They are frequently set as a response to a certain interaction you have with the webpage, such as the settings for the Privacy Policy, the login or filling in electronic forms. Such cookies do not contain any personal information and cannot be turned off with these settings. More options in relation to the use of cookies may be adjusted in your browser which has an option of blocking or notifying you regarding the cookies, in which case some parts of the webpage may not function properly.

Analytics Cookies

These cookies allow us to count the visits and sources of traffic, in order to measure and improve webpage performances. They help us make an analysis of which pages are the most visited and to look at how visitors navigate through the webpage. The information that these cookies collect is aggregated and anonymous.

Functional Cookies

These cookies allow better functionality and personalization of webpage's contents. They may be set by us or by third parties whose services are made available on the webpage. In case you do not agree to the use of this type of cookies, some parts of the webpage may not function properly.

​Privacy Policy

This Privacy Policy governs the way in which VIA PROM DOO OHRID collects, uses, maintains and discloses information collected from users (hereinafter: "user") when visiting its website www.viaprom.com.mk (hereinafter: " website"). This privacy policy applies only to the Website and does not apply to personal information collected in any other way. This Privacy Policy does not apply to your visits to other websites that you access through our websites.

Which information do we collect?

When you visit the Website, your privacy is fully respected. When you visit the website, VIA PROM DOO OHRID processes your personal information (personal identification information and contact information) only if you voluntarily provide it by registering on our website to use our services like online orders. We emphasize that with online bill payment, VIA PROM DOO OHRID does not have access to the data associated with your payment card or bank account.

How is personal data processed?

VIA PROM DOO OHRID performs the processing of your personal data in accordance with the regulations for personal data protection of the Republic of N. Macedonia, taking all prescribed technical and organizational measures for secrecy and protection of the processing of personal data at its disposal. Employees of VIA PROM DOO OHRID are obligated to keep all information (including personal data) confidential during the course of their work. Personal data may only be disclosed to the competent authorities in a procedure prescribed by law.

What purposes is the collected data and information used for?

We process your personal information:

- To enable the online use of our services and products, with the aim of improving customer experience by upgrading the quality of customer service, i.e. responding more efficiently to your requests and providing the necessary support and

- To administer the content of the site in order to improve its quality and the services it offers.

Your personal data will not be processed for any purpose other than the purpose for which it was collected. The processing of your personal information for any other purpose may only be carried out on the basis of your prior consent.


User rights

One of the main goals of the GDPR act is to protect and define a person's rights regarding privacy protection. Even if we already process your personal information, you have certain rights.

In order to fulfill these rights, please contact us. We will abide your request immediately. Please note that we will keep track of received requests, in order to solve any potential disagreements.

By the GDPR act, you have the following rights:

*  Right to a complaint: this enables you to file a complaint about the processing of your personal information, in case we process your personal information on one of the following legal basis:

     -  to fulfill our part of the contract agreement or

    - for scientific, marketing or statistical purposes.

Under these circumstances, the most applicable case is the processing of your personal information on the basis of legal interest. If we are not able to prove that we have a believable and legitimate reason to process your personal information, and which overcomes your rights and interests, we will stop processing your personal information.

* Right to withdraw consent

In case when we have your consent to process information, you have the right to withdraw the given consent at any time and we will stop using your personal information for that purpose, unless we believe that there is an alternative legal basis on which we could justify further processing of your personal information, in which case you will be notified.

* Right to access

At any time, you are authorized to request a copy of the information which we have about you, or request a change, update or deletion of the information. We may ask for further information about your request. If we give you access to the information we have about you, we will do it free of charge, unless the request is unfounded. In case you request additional copies of this information, we might charge an administrative fee. Your request can be denied in cases where it's legally allowed.

* Right to have the information deleted

Under certain circumstances, you are authorized to request a deletion of your personal information. For example, you have this right in the following cases:

 - Your information is no longer needed for the purpose for which they were initially collected;

 - You withdrew the consent for the processing of personal information that you gave us, and there is no other legal basis on which we can continue processing your personal information (in cases where the legal basis is a consent);

Information is processed without a valid legal basis;

 - The deletion is required in order to abide to our legal duties;

 - You filed a complaint about the processing of personal information, and we are not able to prove the existence of a legal basis that overcomes your rights and interests on which we would be authorized to continue processing your personal information.

We are authorized to decline your request to delete your personal information in a limited amount of cases and in those cases, we will explain the reasons of declining to you in detail.

* Right to limit processing

Under certain circumstances, you have the right to limit the processing of your personal information, for example, in case you deny the accuracy of the personal information we have about you or if you file a complaint about the processing of your personal information on the basis of our legal interest. If we shared your personal information with third parties, we will inform them about the limit of processing, unless it is not possible or it would cause difficulties. Of course, we will inform you of any changes to the way we process your personal information.

* Right for correction

You have the right to request correction of any incorrect or incomplete information that we have about you. In case we shared your information with third parties, we will inform them of the correction, unless it is not possible or it would cause difficulties. You are also authorized to request information about third parties to which we gave incorrect or incomplete personal information. In case we believe that we cannot accept your request, you will be informed and given an explanation.

* Right to transfer

If you so decide, you are authorized to request a transfer of your personal information to another party. This means that it is possible for your personal information to be given, i.e. transferred to a third party. In order to make that possible, we will give you all of your information in a common, machine-readable form so that you can transfer your information to a third party. This right is applicable if these are involved: (i) automatically collected data (no human factor involved); (ii) data given to us by you; and (iii) data that we collect and process based on your consent or in order to fulfill our end of an agreement.

How long we keep your personal information

The personal data submitted through the website are stored for as long as necessary to fulfill the purposes for which the personal data are processed, during which the following deadlines apply:

- the data given for realization of orders and payment are kept until the completion of the administrative and accounting procedures, while the data for the payment obligations are kept for 10 years from the day of issuance of the invoice;

- the data provided related to the procedures for return or replacement of products are kept until the expiration of the legal deadlines for complaints and replacement;

- the data provided during registration, announcement, as well as for marketing purposes are stored until the withdrawal of the consent, ie until the implementation of the request for deletion of data.

​Changes to the Privacy Policy

VIA PROM DOO OHRID has the right to update this privacy policy at any time. When we do so, we will give notification on the website and review the update date at the bottom of this page. The User acknowledges and agrees that it is their responsibility to periodically review the Privacy Policy and that they are aware of the changes.

Acceptance of conditions

By using this site, the user agrees to the terms of this Privacy Policy. If you do not agree with the Policy, please do not use the Website. Your continued use of the Website following changes to this Policy will be deemed your acceptance of the changes made.

Contact: 

If you would like your data to be corrected or deleted or if you have any questions or suggestions in the field of personal data protection, you can contact us at the following email address: sales@viaprom.com.mk.


Note: the e-mail address from which you will contact us and other personal data, as well as the content of your requests or suggestions, will not be used for any purpose other than to respond to your request, question or suggestion addressed to us.

bottom of page